Pilotprojekt GOTA - Kortversion Summering - Slutrapport. 

Med frekvens, tillförlitlighet och stor miljönytta ville Pilotprojekt GOTA/SOL SEA SHUTTLE effektivisera transportflödena och därmed öka hållbarheten itransportsystemen. Detta skulle åstadkommas med en trafik på Vänern mellan Göteborg och Kristinehamn. Pilotprojekt GOTA är ett tillämpat projekt uppdelat över två faser, en inledande och formerande utredningsdel och en tillämpad genomförande fas. Resultatet från de olika faserna redovisas i tre olika rapporter; Genomförbarhetsstudie, Momentanalys och Slutrapport. Under rådande marknadsförhållanden är det inte genomförbart.

Ladda ner kortversionen här.

Pilotprojekt GOTA. - Rapport 2, Momentanalys

Pilotprojekt GOTA har genomfört en monetanalys och registrerat det arbetet som lagts ner i projektet vilket lett till den moment analys och ett gediget dataunderlag som ger en bild av det arbete som krävs för att driva ett projekt som detta.

​

Ladda ner rapporten här

Pilotprojekt GOTA. - Rapport 1, Genomförandestudie

Demonstratorprojektet GOTA syftar till att beskriva en projekteringsfas för ett industri och entreprenörsdrivet

uppstartsbolag inom sjötransport och är en del av ett större Interreg-projekt NÖKS II (Närsjöfart -Öresund, Kattegatt och Skagerack). Demonstratorprojektet GOTA syftar till att kartlägga och beskriva de affärsmässiga och administrativa ansträngningar som krävs för att nå fram till en potentiell driftstart. Denna rapport, genomförbarhetsstudien, är den första av två och utgör underlaget för den andra rapporten vilket är en momentanalys.

Ladda ner hela rapporten här

Twitter @KristoferAndren

Seadvise  AB - Björnbärsgatan 7, 412 67 Göteborg - +46 733-881020